Management

Ahmedabad Education Society

TRUSTEES

    • Shri Anang A. Lalbhai
  • Shri Prafullbhai Anubhai
  • Shri Abhishek Lalbhai

GOVERNING BODY MEMBERS

  • Shri Sanjay S. Lalbhai, ( President & Chairman)
  • Shri Sudhirbhai Mehta, (Vice President)
  • Shri Naishadh Parikh, (Hon. Secretary)

SUPPORTING STAFF

  • Shri B.M.Shah, (Director)
  • Shri Sharudul Mahadevia, (Gen. Manager)